Multi-Use-Transferia

Antwerpen België

Transport efficiëntie in steden

Veel steden staan voor de opgave een hoge mate van leefbaarheid, veiligheid en gezondheid te (blijven) bieden. Het anders organiseren van bereikbaarheid en het aantrekkelijk maken van verschillende vormen van mobiliteit biedt hiervoor kansen. De ambitie om verkeersknooppunten en transferia met een hoge ruimtelijke en functionele kwaliteit te realiseren wordt vaak uitgesproken, maar wordt zelden realiteit.

 

Case studies

De vraag naar een ontwerp van parkeergebouwen en Park & Rides voor de Stad Antwerpen heeft geleid tot een multidisciplinaire benadering van transferia waarvoor NIO, OKRA en Advier een ontwerpstrategie en businesscase hebben ontwikkeld. Voor twee locaties zijn demonstratieprojecten ontwikkeld. Aan de linkeroever van Antwerpen wordt het versnipperde groen rond het transferium omgevormd tot een landschapspark. Recreatieve verbindingen heffen infrastructurele barrières op. Programmatische knopen, waaronder het transferium, vormen de verbindende schakel in het mobiliteitssysteem van de stad. In Antwerpen-Noord wordt een cluster voorgesteld van transferia, verbonden met grootstedelijke vrijetijdsbesteding, stedelijke distributiecentra en retail. Verbeterde verbindingen zorgen voor een goede aansluiting op het snelwegnetwerk en de binnenstad.

 

Multi-disciplinaire aanpak

Het project biedt een integrale kijk op multi-use transferia. Innovatie in het denken over transferia en P+R wordt mogelijk met het doorbreken van traditionele uitgangspunten. Door met een multidisciplinair team te werken aan het ontwerp, realisatie en exploitatie worden verdienmodellen gepresenteerd die wel een aantrekkelijke openbare ruimte mogelijk maken en die ruimte creëeren voor samenwerking met meer stakeholders dan tot dan toe gebruikelijk.