E-City

Utrecht

Urgentie

Door toegenomen mobiliteit staat de leefkwaliteit van onze steden onder druk. Luchtvervuiling trekt een zware wissel op onze gezondheid. Ongeveer een derde van de totale hoeveelheid fijnstof in de lucht is afkomstig van gemotoriseerd verkeer. Logisch dus dat de Rijksoverheid zwaar inzet op de ontwikkeling van schoon vervoer om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren.

Elektrisch rijden

De Rijksoverheid streeft naar 1 miljoen elektrische voertuigen in 2025. Deze ambitie heeft ook z’n weerslag op het openbare gebied. Vanuit de ruimtelijke ordening is weinig aandacht voor de effecten, de impact en de kansen van schone mobiliteit op de ruimtelijke ordening. De kansen zijn vele malen groter dan alleen het goed implementeren van de noodzakelijke voorzieningen.

Kansen ruimtelijk ordening

Wanneer de negatieve aspecten van mobiliteit vervallen ontstaat er ruimte voor een totale stedelijke reorganisatie. Het biedt kansen om grote verkeersaders opnieuw te dimensioneren en prikkelt tot een nieuwe visie op parkeren, functiemenging en onze energie infrastructuur. Met de studie ‘E-City’ inspireert OKRA politici, planologen en stedenbouwkundigen tot nieuwe stedelijke ontwikkelingsstrategieën waarbij schone mobiliteit het vertrekpunt is.

download hier de studie