All projects
 
 
Binnenstad · Assen, Nederland

Een gastvrij, klimaatadaptief en inclusief stadscentrum

Toekomstbestenige inrichting binnenstad Assen

In opdracht van de gemeente Assen ontwikkelden we een plan voor de  toekomstige inrichting van de openbare ruimte van de binnenstad. In een leidraad zijn de ambities van de gemeente wat betreft een aantrekkelijk, inclusief en klimaatbestendig verblijfsgebied in het centrum van de stad uitgewerkt tot aantrekkelijke, gedetailleerde en slimme ontwerpprincipes. Voor de eerste vijf winkelstraten zijn deze principes vertaald in concrete ontwerpen die de komende jaren uitgevoerd zullen worden.

 
 
 
Locatie
Assen, Nederland
 
Status
Lopend
 
Jaartal
2020 - heden
 
Oppervlakte
16 ha
 
Opdrachtgever
gemeente Assen
 
Samenwerking
De Deur In Huis, Dusseldorp ISM
 
 

Deze samenhangde aanpak aanleiding voor de leidraad is in de praktijk ontstaan. Na onze herinrichting van het Koopmansplein tot groen en veelzijdig verblijfsgebied werd duidelijk dat ook veel van de daar toegepaste inrichtingsprincipes ook in een aanpak van de direct aanliggende winkelstraten gewenst waswaren. Daarom vroeg de gemeente Assen ons niet alleen om de aanliggende winkelstraten te ontwerpen in dezelfde sfeer, maar Uit de principes, ideeën en ontwerpen die we hiervoor ontwikkelden ontstond bij de gemeente de wens om deze voor de gehele binnenstad nader uit te werkenook vast te leggen in een leidraad voor de gehele binnenstad. Met de leidraad kan Assen de komende jaren stap voor stap de binnenstad upgraden tot een veelzijdig, groen en uitnodigend verblijfsgebied voor iedereen.

 
Creator of meaningful places

Integraal verweven ambities

In een veranderend winkellandschap wordt het steeds belangrijker om een totaalbeleving te bieden die niet alleen inzet op indivudeel winkelaanbod, maar de binnenstad in zijn geheel tot bestemming maakt. Zo ook in Assen, waar wordt ingezet om een compactere Het plan is gebaseerd op de wens van de gemeente Assen om de gehele binnenstad met een aantrekkelijker in te richteninrichting als bestemming en verblijfsgebied.  We ontwikkelden hiervoor samen met de gemeente drie onderling verweven ambities: aantrekkelijk en gastvrij; klimaatrobuust en natuurinclusief; en toegankelijk en inclusief.

 

Context en onderzoek

Om tot een goed ingebedde, betekenisvolle en bruikbare leidraad te komen hebben we de context waarbinnen deze ambities vorm krijgen onderzocht en in kaart gebracht. Dat hebben we gedaan aan de hand van betreft een diversiteit aan onderwerpen, waaronder: geschiedenis; binnenstadsvisie, gebiedsprofielen en verkeer; klimaatadaptatie, hittestress en water; positie in de ecologische structuur; huidige toegankelijkheid voor uiteenlopende doelgroepen; en terugkerende tijdelijke functies en gebruiksvormen zoals festivals en markten.

 
Historische structuren
Hittestress
Ecologische structuren
Verkeer
Creator of meaningful places

Bruikbaar geordend voor iedereen

De inrichtingsprincipes voor profielen zijn helder geordend naar de structuur van de stad: van pleinen en knooppunten tot singels, straten en stegen tot groen, water, wadi’s tot voorzieningenstroken en parkeervakken. De inrichtingselementen en materialiseringen zijn vervolgens op een vergelijkbare manier geordend. Daarmee ontstaat een heldere, goed bruikbare toolbox waarin de principes direct gerelateerd zijn aan de ambities en herleidbaar zijn tot de context waaruit ze zijn ontstaan.

Samen werken aan kwaliteit

Een aantrekkelijke binnenstad ontstaat niet alleen door de inrichting van de openbare ruimte. Daarom zijn Op vergelijkbare wijze is er een tweedeook voor gevelverbetering, geveltuinen, reclame-uitingen en terrassen toolboxes  toolbox ontwikkeld vanuit het perspectief van ondernemers en eigenaars die direct grenzen aan de openbare ruimte, met daarin heldere spelregels richtlijnenvoor zaken zoals reclame-uitingen en terrassen. die ondernemers en pandeigenaren helpt in het maken van keuzes die bijdragen aan dit samenhangende beeld.

Creator of meaningful places

Eerste vijf straten klaar voor uitvoering

De plannen voor de eerste vijf winkelstraten, inclusief gevels, zijn inmiddels uitvoeringsgereed. De straten krijgen ieder een eigen, onderling samenhangend profiel, met een vergroening en detaillering die past bij hun rol en gebruik in de binnenstad. Hierdoor ontstaat een samenhangende identiteit voor de gehele binnenstad met nuances voor individuele plekken en staten.

 

Zo is Kruisstraat als hoofdwinkelstraat vormgegeven met robuust groen, dat tevens plek biedt aan terrassen en publieke zitplekken. De Marktstraat heeft een vergelijkbare uitvoering maar benadrukt in belijning, beplanting en detaillering dat het de verbinding vormt tussen de historische Brink en de Markt aan de kop van de vaart. De Weiersloop, Oudestraat en Oudemolenstraat zijn als doorgaande fietsroutes met beperkte ruimte een simpele en flexible vormgeving. Waar mogelijk worden juist op de einden van deze straten bomen toegevoegd en worden verticaal groen en geveltuintjes toegepast.

Creator of meaningful places

Nieuwe betekenis voor historische structuren

De Gedepte Singel heeft een speciale rol binnen het stedelijk weefsel. Deze voormalige gracht die het vroege Assen beschermden wordt opnieuw zichtbaar gemaakt en ingezet om de klimaatbestendigheid te vergroten. Een onderling verbonden serie regentuinen buffert regenwater dat afkostig is van het verhard oppervlak en daken van aanliggende panden. Aantrekkelijke beplanting flankeert de looproutes en biedt een decor voor de aanwezige terrassen. Na een succesvolle pilot in het eerste deel van de Gedempte Singel dat tezamen met het Koopmansplein werd aangelegd wordt deze structuur doorgezet.

 
 

Een toekomstbestendig stadshart voor Assen

Read more
 
 
 

Ontdek meer projecten